CV

Education

Work experience

Skills

Publications

AdaAfford: Learning to Adapt Manipulation Affordance for 3D Articulated Objects via Few-shot Interactions

  Yian Wang*, Ruihai Wu*, Kaichun Mo*, Jiaqi Ke, Qingnan Fan, Leonidas J. Guibas, Hao Dong
  arXiv:2112.00246 [cs.CV]
  [Paper], [Project]

VAT-Mart: Learning Visual Action Trajectory Proposals for Manipulating 3D ARTiculated Objects

  Ruihai Wu*, Yan Zhao*, Kaichun Mo*, Zizheng Guo, Yian Wang, Tianhao Wu, Qingnan Fan, Xuelin Chen, Leonidas J. Guibas, Hao Dong
  ICLR 2022
  [Paper], [Project], [Video]